پلتفرم های فارکس

برای مدیران استراتژی

🔹گام ششم: ورود به بازارهاي هدف صادراتي

۶ استراتژی برای مدیریت عملکرد مؤثر


بخش عمده ای از کار در منابع انسانی (HR) در حال تنظیم مدیریت عملکرد است. ایجاد فضایی که در آن شما و کارمندانتان بتوانید کار عالی را انجام داده و به بهترین توانایی های خود بپردازید کار آسانی نیست ، اما با داشتن راهکارهای مناسب می توانید آنرا کار کنید.

البته ، مدیریت عملکرد مؤثر چیزی بیش از ایجاد محیط کار نیست برای مدیران استراتژی که کار کند: مدیریت عملکرد مؤثر مربوط به رهبری ، روابط بین فردی ، بازخورد سازنده و کار تیمی است.

حتی وقتی صحبت از وظایف سخت HR در مدیریت یک فرآیند برای مدیران استراتژی می شود ، کارکنان شما به آن اهمیت نمی دهند یا به آن اهمیت نمی دهند ، مدیریت یک فرآیند مقاله ، جمع آوری داده ها و نگه داشتن سایر مدیران با انگیزه برای ارائه بازخورد مفید به کارمندان ، استراتژی هایی در دسترس است که این کارها را عملی تر کنید.

هرگونه موانعی که ممکن است با آن روبرو شوید ، ما نکاتی داریم که امور را راحت تر و کارآمدتر در محل کار اجرا می کنیم.

شش استراتژی زیر برای مدیران استراتژی را برای مدیریت عملکرد مؤثر در نظر بگیرید.

دامنه وسیعی از منابع


قبل از اینکه به شش راهکار برای مدیریت عملکرد مؤثر بپردازیم ، مهم است که همه مواردی را که زیر چتر مدیریت عملکرد قرار دارد ، یادداشت کنید:

  • تعیین انتظارات برای عملکرد شغلی و روشهای برنامه ریزی برای تحقق این انتظارات
  • نظارت بر عملکرد کارکنان با چک و جلسات
  • ارائه جوایز و تمجید از عملکرد خوب و پرداختن به عملکرد ضعیف
  • مرتب رتبه بندی عملکرد از طریق خلاصه ها و بررسی
  • بطور مداوم ظرفیتی برای برای مدیران استراتژی عملکرد بهینه ایجاد می شود


این معیارها همچنین با عنوان “ارزیابی عملکرد” ​​شناخته می شوند و تضمین می کنند که یک سازمان به بهترین وجهی کار می کند و خدمات و خروجی بهینه ارائه می دهد. به مرور زمان ، مدیریت عملکرد مؤثر باید به رشد و موفقیت سازمان منجر شود.

مزاياي مديريت استراتژيك

مدیر عامل شرکت راکول اینترنشنال میگوید: ما براین باوریم که اساس مدیریت استراتژیک اثربخش بر این پایه قرار دارد که همه کارکنان سطوح مختلف سازمانی از آگاهی کامل برای مدیران استراتژی برخوردار باشند.ما انتظار داریم که هدفهای شرکت، مسیری را که سازمان طی میکند، میزان پیشرفت در جهت هدفها، مشتریان، شرکتهای رقیب و برنامههای تولید به آگاهی همه کارکنان بخشهای مختلف شرکت برسد. نكته: مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در فرآیند مدیریت استراتژیک خود را متهعد به حمایت از سازمان مینمایند.

نكته: طبق تحقیق پیمایشی انجام شده به این نتیجه رسیدهاند که گفتگوی مدیریت استراتژیک مهمتر از اسناد و مدارك مدیریت استراتژیک است که در جلدهای زرورق گرفته شده قرار میگیرند. ویلیام دیردن از شرکت هرشی موفقیت شرکت خود را به حساب مدیریت استراتژیک میگذارد و میگوید:

«مسير زندگی شرکت از طریق برنامهریزی برای دورههای بلند مدت تعيين میشود و تردیدی نیست که ما در نظر داریم در آینده به این فرآیند تکیه کنیم و آن را تقویت نماییم».

گرینلی بر این باور است که مزایای مدیریت استراتژیک به شرح زیر میباشد:
أ) باعث میشود که شرکت از فرصتها اگاهی یابد، آنها را بشناسد، اولویتبندی کند و از آنها بهرهبرداری نماید.

ب) به شرکت دیدگاهی عینی میدهد تا از آن زاویه به مسائل مدیریت نگاه کند.

ج) برای ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعالیتها، چارچوب مناسب ارائه میکند.

د) اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل ممکن میرساند.

ه) موجب میشود که تصمیمات اصلی به گونهای گرفته شود که هدفهای بلند مدت و پیشبینی شده موردحمایت بیشتری قرار گیرد.

و)برایشرکتاینامکانرابهوجودمیآوردتازمانومنابعرابهشیوهایاثربخشتربهفرصتهایشناخته شده تخصیص دهد.

ح) برای ایجاد ارتباط بین کارکنان شرکت چارچوبی را ارائه مینماید.

ط) به سازمان کمک میکند تا رفتار افراد هماهنگ و یکپارچه شود.

ی) مبنائی ارائه میکند تا بتوان بدان وسیله مسئولیت یکایک افراد را بهصورتی مشخص، تعیین کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا