پلتفرم های فارکس

شاخص های حجم

مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی شاخص های حجم می گوید: در هفته‌ای که گذشت ۴۲ درصد از معاملات تالار بورس استان مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.

بررسی تأثیر شاخص های حجم حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های شاخص های حجم رکود و رونق: کاربرد مدل انتقال رژیم مارکف

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده‌های ماهانه شاخص کل شاخص های حجم و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم شاخص های حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در شاخص های حجم هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، انتظار می‌رود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان می­دهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکل­های رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل­سازی می­نماید. نتایج آزمون­های اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیش‌بینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE می‌باشد.

مجله علوم پزشکی رازی

Razi Journal of Medical Sciences

Talebifard H, Asgharpour H, Rezaeeshirazi R, Saiiari A. The effect of eight weeks of combined شاخص های حجم continuous aerobic training with inspiratory muscle training on maximal oxygen consumption, cardiac function indices and pulmonary volumes in patients with heart failure. RJMS. 2021; 28 (9) :58-67
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6663-fa.html

طالبی فرد حمید، اصغرپور حبیب، رضایی شیرازی رضا، سیاری عبدالامیر. اثر هشت هفته ترکیب تمرین هوازی تداومی به همراه تمرین عضلات دمی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص های حجم شاخص های عملکردی قلب و حجم های ریوی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. مجله علوم پزشکی رازی. 1400; 28 (9) :67-58

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران ، [email protected]

زمینه و هدف: بیماری نارسایی قلبی ( HF ) یکی از بیماری‌های شایع در جهان و ایران است که به دلیل ناهنجاری‌های ساختاری و عملکردی قلب موجب اختلال در عملکرد قلبی-تنفسی در این افراد می‌شود. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات هوازی به همراه تمرینات عضلات دمی بر علمکرد قلبی تنفسی در مردان مبتلا به HF بود.
روش کار: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد مبتلا به HF به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه تمرین وکنترل تقسیم شدند. مداخله تمرین شامل هشت هفته تمرین در سه جلسه از هفته بود. برنامه تمرین شامل تمرینات هوازی تداومی فزاینده با 85-40 درصد ضربان قلب ذخیره آزمودنی‌ها بود؛ تمرینات مقاومتی دمی نیز 5 دقیقه پس از تمرینات هوازی با شدت 70-40 درصد بار تمرینی اجرا شد.
یافته‌ها: پس از هشت هفته تمرین افزایش معنی‌داری در VO2Peak ، SV ، EF ، FVC و FEV1 و کاهش معنی‌داری در فشارخون سیستول و ضربان قلب استراحت در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ولی تفاوت معنی‌داری در فشارخون دیاستول مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که تمرینات ترکیبی هوازی به همراه مقاومتی دمی روشی مؤثر برای بازتوانی و ارتقای عملکرد قلبی تنفسی و کاهش عوارض ریوی و قلبی در این بیماران می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا