فارکس تحلیل تکنیکال

مدیریت راهبردی چیست


با سلام خدمت شما دوست عزیز از انتخاب شما متشکرم .
محمد کمالی
دانشجوی رشته روابط عمومی الکترونیک

الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته

با توجه به عدم توفیق سازمان‌های پژوهش و فناوری در ایفای نقش و رسالت خود و در نتیجه عدم اثربخشی آنها از یک سو و افزایش فشارها برای پاسخگویی از سوی دیگر، سازمان‌های پژوهش و فناوری نیازمند تقویت مدیریت راهبردی خود به منظور تبدیل شدن به سازمان‌های موثر، کارآمد و هدف‌گرا برای نوآوری و توسعه فناوری می‌باشند. براین اساس موضوعی که مطرح می‌شود این است که مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری چیست و الگوی مناسب برای مدیریت راهبردی توسعه فناوری این سازمان‌ها چگونه است. این تحقیق براساس روش «تحقیق آمیخته» از نوع «طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی» انجام می‌گیرد. در مرحله اول براساس روش شناسی تئوری برخاسته از داده‌ها به تبیین مفهوم راهبرد در سازمان‌های پژوهش و فناوری و ارائه مدلی برای مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌‌های پژوهش و فناوری مستقل براساس مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با مدیران و افراد مرتبط، پرداخته شده است. مدل توسعه یافته مبتنی بر رویکرد توانمندی‌های پویا به مدیریت راهبردی و مدلی فرایندی است که در برگیرنده شش مقوله اصلی «تعیین حیطه فعالیت و چشم انداز»، «تعیین اهداف دانشی فناورانه سازمان»، «متوازن‌سازی فعالیت‌‌های اکتشاف و بهره‌برداری»، «ره‌نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانه»، «فرایندها، منابع و توانمندی‌‌های سازمان‌‌های پژوهش و فناوری» و «انتقال دستاوردها» است. سپس با استفاده از روش تحقیق مطالعه چند موردی، در مورد یافته‌های سه مطالعه عمیق موردی براساس مدل توسعه یافته در مرحله اول که در سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب مرتبط با صنعت نفت به اجرا درآمد به تبیین مدل پرداخته شد و براساس آن شواهدی برای پشتیبانی و تائید مدل توسعه یافته، گردآوری گردید.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت استراتژیک
  • سازمان های پژوهش و فناوری مستقل
  • محیط با تغییرات سریع فناورانه
  • مدل فرآیندی مدیریت راهبردی
  • رویکرد توانمندی های پویا

20.1001.1.20080840.1391.4.3.4.9

عنوان مقاله [English]

The Strategic Management Model of Technology Development in Research and Technology Organizations of Oil Industry: Case of Mixed Method

نویسنده [English]

  • Davood Karimi Dastrerdy

Facing the challenges in executing their goals Research and Technology Organizations (RTOs), have faced difficult accountability questions, and led to the need for the RTOs to enhance their strategic management to become effective, efficient and goal-directed organizations for innovation and technology development. Accordingly, the main issue of concern in the present study is the concept of strategy in the RTOs and the compatible strategic management model for the organizations. This study is based on sequential exploratory mixed method. In the first stage, grounded theory is used to clarify the concept of strategy in the RTOs and to develop a model for strategic management of technology development in RTOs based on semi structured interview with their managers and experts. Proposed model is based on dynamic capability view to strategic management and is a process model which includes 6 major themes: “scoping and determining the mission and vision”, “determining the technological knowledge goals of organization”, “balancing the exploration and exploitation”, “multi technological paths mapping”, “processes, resources and capabilities of RTOs” and “transferring the technological findings”. Afterwards, the proposed model have been tested by multiple case studies in مدیریت راهبردی چیست the context of three RTOs which are correspond to Oil Industry and find some supporting evidence of its existence in them. We conclude with some final remarks and suggestions for future research questions.

مدیریت راهبردی چیست


با سلام خدمت شما دوست عزیز از انتخاب شما متشکرم .
محمد کمالی
دانشجوی رشته روابط عمومی الکترونیک

گالری عکس

گالری تصاویر

اسلاید شو

اصطلاح مدیریت راهبردی

مرکب از دو واژه مدیریت و راهبرد است که لازم است هر کدام جداگانه تعریف شود:

1- مدیریت : مدیریت را فرایند یا فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام آموزشی می گویند که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی مدیریت راهبردی چیست به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

وظایف مدیریت : برنامه ریزی – سازماندهی – بسیج امکانات مادی و انسانی – هدایت و هماهنگی – کنترل و ارزیابی.

2- استراتژی یا راهبرد: علم وهنر بکارگیری نیروی بازوی جنگجو برای محافظت و نجات امکانات در یک جنگ می باشد. راهبرد یا راهبردها حاصل فرایند برنامه ریزی راهبردی یا بینش و تجربه شخص کارآفرین است.

راهبرد عبارت است از برنامه ریزی جامع ،منسجم و کامل که برای تحقق اهداف اساسی سازمان تدوین می گردد. بنابراین راهبرد نوعی برنامه است که برای نیل به مقاصد و اهداف اصلی سازمان تدوین می شود و تعیین کننده نوع خدمات یا محصولاتی است که سازمان به جامعه عرضه می کند و الگوی نحوه پاسخگویی سازمان به محیط را شکل می دهد. همچنین راهبرد کارکنان و سایر منابع سازمان را با توجه به چالشها و مخاطرات موجود در محیط مدیریت راهبردی چیست برای نیل به اهداف کلی سازمان بسیج می کند.

1- راهبرد جهت گیریهای عمده سازمان را معین می کند.

2- رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه می دهد.

3- راهبرد سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت می کند.

4- راهبرد برنامه ریزی مدیران برای تطبیق نقاط قوت و ضعف سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیطی را معین می کند.

عبارت است از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند بعدی (در امور مدیریت،

بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه سیستمهای اطلاعات رایانه ای) که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد.

ویژگیهای مدیریت استراتژیک

1- فرایند مدیریت راهبردی به بهینه نمودن موقعیت شرکت در محیط رقابت کمک می کند.

2-به مدیران توانایی پیش بینی دقیقتر تغییرات و دگرگونیها را اعطا می کند.

3- آمادگی سازمان را در مقابل رویدادهای غیرقابل انتظار درونی (سازمان) و بیرونی آن را افزایش می دهد.

نکته: مدیریت راهبردی حاصل جمع و نتیجه ادغام فرایندها و رویکردهایی مانند طرح ریزی (برنامه ریزی بلند مدت)، مدیریت سرمایه گذاری جدید، طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی و سیاست بازرگانی است.

معرفی و دانلود PDF کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو

عکس جلد کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو

کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو نوشته‌ی پل د رویتر، برای رهبران کسب و کار، مدیران عامل، راهبرد نویسان، کارکنان برنامه‌ریزی و یا سایر افرادی که می‌خواهند راهبرد را در سازمان‌ها به کار بگیرند، مناسب است.

همه شما به راهبرد نیاز دارید. دنیای پیرامون شما به طور مستمر در حال تغییر است. آینده نامطمئن و چشم‌اندازی بزرگ نیاز است. آینده با خود چه خواهد آورد؟ ایده کسب و کار شما چیست؟ هدف کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو (Scenario based strategy: navigate the future‬) همه افرادی است که می‌خواهند آینده را در دستورکار قرار دهند، به فراتر از سودآوری صِرف نگاه کنند و چیزی بیش از کوتاه ‌مدت را در نظر داشته باشند.

به نظر پل د رویتر (Paul de Ruijter)، راهبرد در معنای گسترده خود شامل کل مأموریت، چشم‌انداز، اهداف، برنامه‌ها و تصویر سازمان در بلندمدت است که همگی در تماس مداوم با دنیای خارج هستند. امروزه، سازمان‌های نظامی هم‌چنان از سناریوها برای تفکر راهبردی استفاده می‌کنند. در سال 2009، وزارت دفاع هلند «طرح پیمایش خط‌مشی آینده» را آغاز کرد که در حوزه آن چهار سناریو برای آینده نیروهای مسلح هلند تدوین شده بودند. «طرح آینده‌های چندگانه ناتو» هم شیوه‌ای مشابه است که از سناریوهای «فرماندهی دگرگونی متحد» برای مواجهه با نااطمینانی‌های آینده استفاده می‌کند.

با این حال، این کتاب نه ‌فقط برای راهبرد نظامی بلکه برای راهبرد سازمانی هم قابل استفاده است. همچنین با اصطلاحات عملی، هشت سؤال را توضیح می‌دهد که شما باید به طور مداوم درباره آن بحث کنید تا یک راهبرد مقاوم به آینده را در این دنیای پویا و نامطمئن دنبال کنید.

در بخشی از کتاب مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو می‌خوانیم:

راهبرد اغلب به عنوان برنامه‌ای واحد برای دستیابی به هدف سازمان تعریف می‌شود. پیش‌فرض‌ این تعریف این است که هم محیط و هم سازمان، ایستا هستند. برنامه‌های واحد و خطی استفاده می‌شوند. با این‌حال اگر همه راهبردها، اهداف و برنامه‌هایی باشند که گرد هم می‌آیند، اگر سازمان‌ها شبکه‌هایی از افراد باشند که هر یک آرزوهای خاص خود را داشته باشند و اگر ما نیز خود را در محیطی پویا و غیرقابل پیش‌بینی بیابیم، یک سازمان ایستا و یک راهبرد ایستا واقعاً مفید نخواهند بود. بنابراین، بسیاری از سازمان‌ها استفاده از راهبرد را متوقف کرده‌اند؛ در این سازمان‌ها راهبرد جواب نمی‌دهد زیرا قبل از اینکه جوهر برنامه‌ها خشک شود، تاریخ مصرفشان گذشته است.

اگرچه اقتصاد‌های برنامه‌ریزی‌شده (اقتصادهایی که مدیریت کاملاً مرکزی دارند و بیشتر در کشورهای کمونیست با آن مواجه می‌شویم) در سطح کلان، در سال 1989 با سقوط دیوار برلین کاملاً از اروپا ناپدید شدند اما امروزه بسیاری از کشورها و سازمان‌ها هم‌چنان اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده خود را دارند و معتقد هستند آینده‌شان می‌تواند کاملاً مطابق خواست آن‌ها شکل بگیرد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار نویسنده
مقدمه
فصل 1: مأموریت: دلیل حیات سازمان و کلید موفقیت آن چیست؟
فصل 2: روندها: در اطراف ما چه می‌گذرد؟
فصل 3: سناریوها: در چه موقعیت‌هایی می‌توانیم به هدف برسیم؟
فصل 4: گزینه‌ها: آیا مسیر فعلی ما مقاوم به آینده است و اگر نیست، چگونه آن را مقاوم کنیم؟
فصل 5: چشم‌انداز: مدیریت راهبردی چیست می‌خواهیم به کجا برویم، می‌خواهیم که باشیم؟
فصل 6: نقشه راه: چگونه به آنجا برسیم؟
فصل 7: اقدام: از حرف تا عمل
فصل 8: پایش: ماندن در مسیر
سخن آخر
فخرست منابع

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا