فارکس ترید

شناخت و استفاده از روندها

شناخت الگوهای رفتار متوسط دمای حداکثر با استفاده از آزمون های ناپارامتری (مطالعه موردی : استان اصفهان) مقاله

دما و تغییرات شناخت و استفاده از روندها آن نمودی از تغییرات اقلیمی است که در تمامی نظریه های تغییر اقلیم به نوعی از شناخت و استفاده از روندها آن یاد می شود. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش بر آن است با بهره گیری از روش های ناپارامتری به بررسی و شناخت رفتار متوسط دمای حداکثر استان اصفهان طی بازه زمانی 2010-1961 بپردازد. پس از جمع آوری آمار و اطلاعات 16 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سطح استان مذکور، در ابتدا تست همگنی داده ها توسط آزمون کالموگورف اسمیرنوف و تست بهنجاری داده ها توسط آزمون رایان جوینر انجام شد. سپس با توجه به نابهنجار بودن داده ها، آزمون های ناپارامتری جهت محاسبه و تحلیل روند انتخاب گردید. بدین منظور ابتدا آزمون های دنلیس و تاو کندال جهت تعیین وجود یا عدم وجود روند در داده ها انجام و سپس به منظور شناخت و استفاده از روندها تکمیل مطالعات و تعیین روندهای افزایشی یا کاهشی در سری زمانی مورد مطالعه از آزمون آماری من-کندال بهره گرفته شد. در نهایت توسط آزمون

خلاصه ماشینی:

"جدول 1- نتایج آزمون دنلیس در ایستگاه های مورد مطالعه رجوع شود به تصویر صفحه *روند معنی دار در سطح 95 شناخت و استفاده از روندها درصد ** روند معنی دار در سطح 99 درصد با توجه به این که آزمون های دنلیس و تاو کندال فقط وجود یا عدم وجود روند را مشخص می کنند، لذا به منظور تکمیل مطالعات و آشکار ساختن روندهای افزایشی یا کاهشی در سری زمانی مورد مطالعه از آزمون شناخت و استفاده از روندها آماری من کندال استفاده شد (جدول 3). الف) ماه نوامبر ایستگاه خوانسار ب) ماه مه ایستگاه شهرضا شکل16- زمان و نوع تغیرات دمای حداکثر نمونه ای از ایستگاه های مورد مطالعه با توجه به شکل (17) در ایستگاه اصفهان طی ماه فوریه از سال 1976 تغییرات آغاز و به صورت روند افزایشی به شناخت و استفاده از روندها وقوع پیوسته است. ه) ماه اکتبر ایستگاه نجف آباد و) ماه مارس شناخت و استفاده از روندها ایستگاه بیاضه بیابانک شکل18- زمان و نوع تغیرات دمای حداکثر نمونه ای از ایستگاه های مورد مطالعه با توجه به نتایج حاصل از جدول (4) 50 درصد از روندهای کاهشی در ماه ژوئن و 25/31 درصد از روندهای افزایشی در ماه مارس رخ داده است. به لحاظ زمانی، روندهای شناخت و استفاده از روندها مذکور در ماه های آوریل، مه، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر مساحت بیشتری از استان را فراگرفته است و از نظر مکانی نیز در ایستگاه های نجف آباد، اصفهان، بادرود نطنز و چادگان بیش از سایر ایستگاه های مورد مطالعه روند افزایشی مشاهده شده است."

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا